& # 039؛ این اسطوره شناسی نیست & # 039 ؛: باستان شناسان اثبات شده در اسرائیل را اثبات کنند که ممکن است متون کتاب مقدس را تأیید کند


دکتر اسکات استریپلینگ به دلیل به اشتراک گذاشتن نظرات خود در مورد “تعصب ضد کتاب مقدس” در میان باستان شناسان امروز شناخته شده است ، و در کتاب های خود با اصطلاحات غیرمستقیم توضیح می دهد که همگرایی بین متن کتاب مقدس و اکتشافات باستان شناسی از سرزمین های کتاب مقدس است.

پاسخی بگذارید